Smart Beta

לקוח: אלטשולר שחם

Smart Beta היא אסטרטגיית השקעה באמצעות מדדים חכמים, המשלבת בין גישת ניהול השקעות פאסיבית (למשל, השקעה במדדים קיימים), לגישה אקטיבית (למשל, השקעה במניות נבחרות). המצגת נבנתה עבור גורמים מקצועיים בשוק ההון, ונועדה להסביר בבהירות, תוך שימוש במטאפורות קלילות את מהות התפיסה.